كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برگزاری مانور دور میزی بحران در سالن شايسته فر بیمارستان روانپزشكي نيايش:

برگزاری مانور دور میزی بحران در سالن شايسته فر بیمارستان روانپزشكي نيايش:

برگزاری مانور دور میزی بحران در سالن شايسته فر بیمارستان روانپزشكي نيايش:

ادامه خبر

جلسه اعتبار بخشي در مورخ 29 مهر ماه 98 در سالن شايسته فر برگزار گرديد:

جلسه اعتبار بخشي در مورخ 29 مهر ماه 98 در سالن شايسته فر برگزار گرديد:

جلسه اعتبار بخشي در مورخ 29 مهر ماه 98 در سالن شايسته فر برگزار گرديد:

ادامه خبر

جلسه اعتبار بخشي در مورخ 29 مهر ماه 98 در سالن شايسته فر برگزار گرديد:

جلسه اعتبار بخشي در مورخ 29 مهر ماه 98 در سالن شايسته فر برگزار گرديد:

جلسه اعتبار بخشي در مورخ 29 مهر ماه 98 در سالن شايسته فر برگزار گرديد:

ادامه خبر

بازدید آقای دکتر محبوب شهبازی مشاور عالی و دستیار ویژه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و سرکار خانم نرگس جلیلی مشاور امور بانوان شاهد و ایثارگر از بیمارستان روانپزشکی نیایش

بازدید آقای دکتر محبوب شهبازی مشاور عالی و دستیار ویژه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و سرکار خانم نرگس جلیلی مشاور امور بانوان شاهد و ایثارگر از بیمارستان روانپزشکی نیایش

بازدید آقای دکتر محبوب شهبازی مشاور عالی و دستیار ویژه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و سرکار خانم نرگس جلیلی مشاور امور بانوان شاهد و ایثارگر از بیمارستان روانپزشکی نیایش

ادامه خبر

بدرقه جانبازان معزز و خانواده گرانقدرشان به مشهد مقدس با حضور آقايان محمدي رئيس اداره ورزش واردويي بنياد شيهد وامور ايثارگران تهران بزرگ، دكترعلم بلادي معاون درمان شركت متد و سركار خانم دكتر زارعي رياست بيمارستان روانپزشكي نيايش.

بدرقه جانبازان معزز و خانواده گرانقدرشان به مشهد مقدس با حضور آقايان محمدي رئيس اداره ورزش واردويي بنياد شيهد وامور ايثارگران تهران بزرگ، دكترعلم بلادي معاون درمان شركت متد و سركار خانم دكتر زارعي رياست بيمارستان روانپزشكي نيايش.

بدرقه جانبازان معزز و خانواده گرانقدرشان به مشهد مقدس با حضور آقايان محمدي رئيس اداره ورزش واردويي بنياد شيهد وامور ايثارگران تهران بزرگ، دكترعلم بلادي معاون درمان شركت متد و سركار خانم دكتر زارعي رياست بيمارستان روانپزشكي نيايش.

ادامه خبر


صفحه 1 از 31