كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

132
تست
اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان روانپزشکی نیایش

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان روانپزشکی نیایش

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان روانپزشکی نیایش

ادامه خبر

برگزاری جلسه هدایت پرستاری با حضور ریاست ، مدیران و سوپروایزرهای  بیمارستان در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۹۸ برگزار گردید.

برگزاری جلسه هدایت پرستاری با حضور ریاست ، مدیران و سوپروایزرهای بیمارستان در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۹۸ برگزار گردید.

برگزاری جلسه هدایت پرستاری با حضور ریاست ، مدیران و سوپروایزرهای بیمارستان در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۹۸ برگزار گردید.

ادامه خبر

جلسه هم اندشي با شركت توليد قطعات ارتز و پروتز و و ويلچير ايتاليايي در بيمارستان نيايش برگزار گرديد.

جلسه هم اندشي با شركت توليد قطعات ارتز و پروتز و و ويلچير ايتاليايي در بيمارستان نيايش برگزار گرديد.

جلسه هم اندشي با شركت توليد قطعات ارتز و پروتز و و ويلچير ايتاليايي در بيمارستان نيايش برگزار گرديد.

ادامه خبر


صفحه 1 از 28