بخش يك

نام و نام خانوادگي مسئول بخش یکم :

سعيد صادقي

شرح وظايف سرپرستار :

 • بررسی وضعیت موجود در بخش / واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
 • نظارت و كنترل مستمر بر رفتار شغلي كادر پرستاري تحت سرپرستي (رعايت مقررات اداری، ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن)
 • ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریقی: بررسی رضایتمندی مددجویان و همکاران با ابزار مناسب (چک لیست، مشاهده و نظایر آن)
 • ثبت و گزارشی کلیه امور واحدهای مربوط به مسئولین دیربط (حوادث و وقایع غیرمترقبه، کمبودها، نقایصی و نیازها و نظایر آن)
 • ارزشیابی مستمر کارکنان تحت سرپرستی بر طبق عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی
 • ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر پرس تاری در مورد نیازها و الویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری بخش / واحد
 • همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت
 • همکاری در تعیین خط مشی و اجرای آن جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
 • شرکت در کلیه جلسات برنامه ریزی شده طبق دستور مقام مافوق
 • پاسخگویی به مراجع مختلف در رابطه با بخشی / واحد تحت سرپرستی با توجه به اختیارات و مسئولیت ها
 • بکارگیری نرم افزار های ابلاغی توسط وزارت متبوع از جمله سامانه هوشمند پرستاری
 • تهیه و ارسال گزارشی عملکرد در دوره های ۶ ماهه و یک ساله به مدیر خدمات پرستاری
 • کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
 • همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارشی لازم
 • مشارکت در برنامه های ارزیابی بیمارستان نظیر اعتباربخشی
 • محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز و ارایه درخواست به مدیر پرستاری
 • آموزشی، برنامه ریزی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات پرستاری نیروهای جدید الورود
 • مشارکت در برنامه های ابلاغی وزارت بهداشت و دانشگاه مربوطه از جمله: اعتبار بخشی، ایمنی بیمار، دوستدار کودک و طرح مبتنی بر عملکرد، Case Method  و برنامه های آتی

شرح وظايف پرستار

 • شناسایی و پذیرش مددجو / بیمار
 • معرفی خود و در مواقع لزوم همکاران به مددجو/ بیمار
 • آشناسازی مددجو/ بیمار با محیط
 • بررسي وضعيت سلامت بيمار / مددجو (شرح حال و معاينه فيزيكي) و ثبت در پرونده کاغذی / الکترونیکی
 • تعیین و ثبت مشکلات و نیازهای بیمار/ مددجو مبتنی بر تشخیص های پرستاری
 • تحویل بیمار بر بالین، بخشی و تجهیزات بر اساس دستورالعمل و گزارش اقدامات انجام شده و پیگیری های مراقبتی / درمانی در پایان هر شیفت
 • حفظ توانایی های مددجو و ارتقاء سطح سلامت در همه ابعاد آن
 • اجرای دستورات پزشکی با انجام مراحل چک و کنترل پرونده، اجرا و ثبت کامل در پرونده مانند کنترل و ثبت علائم حیاتی
 • تامین نیازهای اکسیژن رسانی و تهویه (تمرینات تنفسی، باز نگه داشتن راه هوایی، اکسیژن درمانی، ساکشن راه هوایی، مراقبت از چست تیوب، لوله تراشه، تراکئوستومی)
 • بررسی نتایج پاراکلینیکی و تشخیص موارد بحرانی و اطلاع به پزشک معالج
 • همراهی با پزشک به هنگام ویزیت و ارائه گزارش لازم به سرپرستار و پزشک معالج و همکاری در انجام پروسیجرهای مورد نیاز با پزشک مربوطه
 • نظارت بر تامین نیازهای تغذیه ای و رژیم غذایی مددجو، سوند گذاری معده، گاواژ، تغذیه کامل وریدی و انجام مراقبت های لازم
 • نظارت بر تامین نیازهای دفعی مددجو و اجرای سوند گذاری مثانه، شست و شوی مثانه، مراقبت از سوند و درن ها، لاواژ و مراقبت از استومی ها
 • نظارت بر تامین بهداشت فردی مددجو
 • نظارت بر ایجاد حداکثر تحرک در بیمار (حرکت در تخت، خروج از تخت، انتقال به صندلی، تغییر وضعیت، بکارگیری وسایل کمک حرکتی) و انجام حرکت فعالی و غیر فعالی
 • بررسی مددجو / بیمار به منظور حفظ تعادل الکترولیت ها، کنترل و ثبت جذب – دفع
 • مراقبت از سیستم پوستی: ارزیابی خطر زخم فشاری و انجام اقدامات پیشگیرانه، مراقبت از انواع زخم و بخیه
 • کنترل و ثبت سطح هوشیاری بیمار و برقراری تحریکات محیطی مناسب و مراقبت از بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری
 • مراقبت و توجه به بهداشت روان مددجویان/ بیماران
 • حفظ و ارتقای کیفیت زندگی و خودکفایی در فعالیتهای روزمره زندگی با همکاری و مشارکت تیم توانبخشی و توانمند سازی بیمار از طریق مشارکت فعال در تصمیم گیری های مراقبتی
 • اجرای دستورات دارویی: تزریقی (جلدی، زیر جلدی، داخل جلدی، وریدی، عضلانی و واکسیناسیون)، استنشاقی، خوراکی، قطره ها، پماد ها، پیچ های دارویی و داروهای واژینال و رکتال
 • انجام انفوزیون مایعات وریدی و ترانسفوزیون خون و فرآورده های آن
 • همکاری در انجام اقدامات تشخیصی، مراقبتی و درمانی
 • اانجام انواع نمونه گیری ها و کشت (در شرایط اورژانس)
 • آتل گیری، کشش پوستی، بخیه لایه های سطحی پوست
 • انجام اقدامات اولیه احیای قلبی ریوی تا حضور تیم احیا و مشارکت در احیای پیشرفته بر اساس وظایف محوله
 • مشارکت و همراهی در انتقال بین بخشی بیمار، نظارت و مراقبت از وضعیت وی در حین انتقال و ارائه گزارشات و مستندات مربوطه
 • مدیریت درد بیمار/ مددجو و انجام اقدامات لازم جهت کاهش آن بر اساس دستور پزشک و تشخیص های پرستاری
 • رعایت استانداردهای ایمنی ابلاغی، انجام اقدامات درمانی و مراقبتی مبتنی بر استانداردهای ایمنی و وقایع ناخواسته در صورت بروز ثبت در پرونده بیمار
 • انجام اقدامات مناسب پرستاري جهت تامين ايمني مددجو و پيشگيري از حوادث احتمالی
 • ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل (با توجه به نوع عمل مددجویان)
 • بیمار در حال احتضار و خانواده وی و نظارت بر امر مراقبت از جسد مطابق موازین شرعی
 • شرکت و همراهی با پزشک در ویزیت مددجو / بیمار، گزارش اقدامات انجام شده، مشاهدات و پاسخ های مددجو در جهت تعیین خط مشی درمانی و مراقبتی مناسب
 • ثبت کلیه اقدامات انجام شده در فرم هایی مصوب و پرونده مددجو/ بیمار
 • راهنمایی و مشاوره به مدد جو/ بیمار در خصوص نحوه مراقبت خود و در صورت لزوم ارجاع
 • آماده سازی، ارایه توضیحات و آموزش مددجو / بیمار جهت ترخیص، پی گيري و ارائه خدمات پرستاري در منزل پس از ترخيص با هماهنگي واحد ارجاع به مرکز مراقبت در منزل بیمارستان

شرح وظايف كمك بهيار

 • تأمین نیازهای بهداشتی اولیه مددجویان برحسب صلاحدید سرپرست مربوطه شامل: حمام دادن یا کمک در حمام کردن (حمام بیمار در تخت / حمام دوش و وان بیماران)، دهان شویه و مراقبت و نظافت از دهان و دندان، امور نظافتی مانند شستن دست و صورت، کوتاه کردن ناخنها، تعویض البسه، مرتب کردن بیمار، ماساژ پوست، تغییر وضعیت، اصلاح سر و صورت بیمار، آماده کردن ناحیه عملی (شیو)، شستن سر در تخت، مراقبت از سر آلوده، شستشوی پرینه
 • آماده کردن وسایل لازم جهت انجام امور مراقبتی توسط پرستار (وسایل پانسمان، سنداژ، گاواژ و نظایر آن)، جمع آوری آنها پس از اتمام کار، شست و شوی وسایلی و انتقال به مرکز سترون سازی (استریلیزاسیون)
 • کمک در امر پذیرش، ترخیصی و انتقال مددجویان از مراکز بهداشتی درمانی
 • گزارش هر گونه حالت غیر عادی بیمار/ مددجو در حین انجام وظیفه به پرستار
 • برقراری ارتباط موثر با بیمار از طریق معرفی خود به وی
 • کمک در تامین نیازهای تغذیه ای بیمار/ مددجو شامل: غذا دادن به بیمارانی که نمی توانند به تنهایی غذا بخورند و تغذیه به وسیله لوله معده (کمک در انجام گاواژ ) و تغذیه نوزاد با شیشه شیر
 • رفع نیازهای دفعی مددجویان شامل؛ دادن لگن و لوله به بیماران بنا به نیاز و شست و شو و ضد عفونی آنها با رعایت اصول بهداشتی، تعبیه سند اکسترنال (کاندوم) بر اساس رعایت اصول مربوطه
 • کمک به بیمار در حرکت و نقل و انتقال بیمار (راه رفتن، انتقال به برانکارد، صندلی چرخدار، چوب زیر بغل، واکر، عصا و نظایر آن)
 • اماده کردن تخت ها (با بیمار یا بدون بیمار)، برانکارد و تخت پس از عمل
 • کمک و همراهی در آماده نمودن بیمار برای انتقال به اطاق عمل، رادیولوژی و سایر قسمتها تحت نظارت پرستار و یا جهت انجام مشاوره، آزمایشات، رادیوگرافی ها و سایر مستندات پرونده پزشکی بیمار در خارج از مرکز
 • کمک به پرستار در حفظ نظم بخش
 • شستشو و ضد عفونی واحد (یونیت) بیمار پس از ترخیص بیمار و تجهیزات پزشکی مربوطه
 • تخلیه ترشحات، کلیه کیسه ها و ظرف های که نیاز به تخلیه و همچنین نظافت و ضدعفونی آنها وجود دارد مانند کیسه های ادراری – شیشه های ساکشن و نظایر آن
 • جمع آوری و گرفتن نمونه های آزمایشگاهی شامل مدفوع، ادرار، خلط
 • کمک در انجام و یا آموزش نحوه پوشش و تعویض لباس به مددجویان
 • کمک در حفظ درجه حرارت طبیعی بدن (استفاده از کیف اب گرم، یخ، پاشویه)
 • تعویض ملحفه، روبالشی و روتختی و تحویل آنها به رخت شویخانه و تحویل گرفتن لوازم تمیز
 • مراقبت از جسد طبق موازین شرع و استاندارد ها و انتقال جسد از بخش به سردخانه
 • پاکیزه نگه داشتن کلیه وسایل و تجهیزات پزشکی موجود (تخت بیمار، میز بیمار، مانیتورها، وسایل کمک تنفسی، انکیباتور نوزاد و نظایر آن)
 • همکاری در تحویل وسایل بخش طبق روتین در هر شیفت
 • انتقال پرونده، برگه های عکس برداری، آزمایشات و نظایر آن از بخش ها به رادیولوژی و سایر قسمت ها به تنهایی و یا در معیت بیمارانی که قادر به راه رفتن نمی باشند.
 • دریافت جواب آزمایشات، عکس برداری و نظایر آن از قسمت های مربوطه و تحویل به مسئول شیفت (در صورت نبود سیستم الکترونیک)
 • انجام وظیفه محوله طبق دستور مافوق