دكتر نوشین زارعی

دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی فارغ التحصیل سال 1384

دكتراي تخصصي روانپزشكي  از دانشگاه علوم پزشكي ایران فارغ التحصیل سال 1391

 • پزشک همکار با سازمان قطارهای رجاء سال 87
 • روانپزشک بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان گرمسار سال 91-92
 • پزشک معتمد پزشکی قانونی شهرستان گرمسار 92-91
 • روانپزشک معتمد کمیته امداد شهرستان گرمسار و توابع سال 92
 • روانپزشک معتمد بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گرمسار و توابع سال 91-92
 • روانپزشک معتمد سازمان نظام وظیفه شهرستان گرمسار و توابع سال 91-92
 • روانپزشک عضو گروه روانپزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم رفتاری و سلامت روان سال 92-93
 • روانپزشک همکار در درمانگاه شسبد (وابسته به شرکت فولاد)
 • مسئول درمانگاه انستیتو روانپزشکی سال 93-94
 • مسئول فنی بیمارستان نیایش 95
 • عضو هیات عامل بیمارستان روانپزشکی نیایش 95
 • مدرس کارگاهای آموزشی در انستیتو روانپزشکی سال