واحد كاردرماني

نام مسئول واحد : حسين احمدوند

شرح وظایف :

مسئول کاردرمانی به پیشنهاد مدیریت فنی و تخصصی ( در مراکزی که مدیریت فنی و تخصصی پیش بینی شده است) و با حکم رییس ( مدیر ) مرکز منصوب و وظائف زیر را عهده دار می گردد :

 • کسب خط مشی کلی در زمینه کاردرمانی از مسئول مافق .
 • برنامه ریزی و ارائه طرحهای کاردرمانی از مسئول مافوق .
 • هدایت و هماهنگی کاردرمانگرانی که در مرکز مشغول به کار هستند .
 • تشکیل و سازماندهی کارگاههای فنی وحرفه ای متناسب با توان عصبی  روانی و جسمی بیماران .
 • نظارت بر کارگاههای مختلف کاردرمانی .
 • هماهنگی با تیم درمان ، در جهت ایجاد برنامه های تفریحی سالم و سازنده ، از قبیل مسابقات ورزشی ، هنری و سفرهای زیارتی .
 • نظارت بر اجرای کاردرمانی طبق اوقات تنظیمی .
 • کنترل تداوم فعالیت کاردرمانی و پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه ناگوار در حسین کاردرمانی .
 • همکاری نزدیک با مسئولین امور روان شناسی و مددکاری در جهت توانبخشی بیماران .
 • هماهنگی و همکاری با واحد فرهنگی مرکز ، در زمینه اقدامات آموزشی ، تفریحی و برنامه های سازگار جانباز .
 • برنامه ریزی آموزشی ، ضمن خدمت برای کاردرمانگران .
 • همکاری در اجرای پروژه ها و برنامه های تحقیقاتی در زمینه مسائل مربوط به جانبازان با مسئولین مربوطه.
 • ارزشیابی فعالیت های کاردرمانگران ، بمنظور بهبود کیفیت خدمات آنان .
 • تهیه آمار و اطلاعات از کلیه فعالیت های کاردرمانی مرکز و ارایه آن به مسئول مربوطه .
 • تقسیم کار و تهیه برنامه ماهانه پرسنل واحد کاردرمانی و ابلاغ آن با هماهنگی مسئول بخش .
 • تهیه لیست اقلام موئرد نیاز کاردرمانی و درخواست آن و پیگیری لازم برای تهیه و تحویل به بخش .
 • نظارت بر تهیه ابزار کاردرمانی و حفظ اموال و ابزار کاردرمانی .
 • برنامه ریزی آموزشی بیماران بر حسب نیاز آنان با هماهنگی مسئول بخش .
 • تهیه گزارش از فعالیت ها و پیشرفت ها و مشکلات مربوط به مسئول مافوق .
 • برنامه ریزی در جهت آموزش حرفه ای مناسب با شخصیت اجتماعی و توانمندی بیمار و با هماهنگی دیگر اعضای تیم درمان .
 • برآورد بودجه مورد نیاز سالانه بخش کاردرمانی و ارایه آن به مسئول مرکز .
 • انجام سایراموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد

شرح وظایف نگهبان در بخش کاردرمانی

 • حضور بموقع در محل و خروج از کاردرمانی به عنوان آخرین نفر .
 • حفاظت از اموال و دارائی موجود کاردرمانی .
 • پیشگیری ازبرخوردهای فیزیکی و لفظی بین جانبازان با هم و مهار جانبازان در صورت درگیری .
 • پیشگیری از برخوردهای فیزیکی و لفظی بین جانبازان و پرسنل کاردرمانی .
 • سرکشی مرتب به کلیه قسمت های کاردرمانی بویژه هنگام ساعات حضور فعال جانبازان .
 • جستجوی محترمانه جانبازان مدنظرکارشناسان و مربیان کاردرمانی بر اساس لیست های ارائه شده و هدایت
 • رازداری در خصوص وقایع و حوادث پیش آمده در کاردرمانی .
 • اطلاع رسانی بموقع از وقایع و حوادث به مسئول واحد .
 • حضور فعال در فعالیت تفریح درمانی و اردوها .
 • حضور فعال در فعالیت ورزش صبحگاهی .
 • حضور فعال در فعالیتهای کارگاهی بویژه ورزش .
 • حضور فعال در زمان حضور جانبازان در استخر .
 • مرتب نمودن وسائل در هنگام خروج و اطمینان از قفل بودن درب ها .
 • همکاری محترمانه با واحد های دیگر با نظر مسئول واحد .

( حضور فعال : یعنی مراقبت اهم شرکت در فعالیت های ارائه شده از طرف کارشناسان و مربیان )

شرح وظایف مربیان کاردرمانی

 • حضور بموقع در محل کار .
 • تشکیل پرونده اختصاصی برای جانبازان مد نظر .
 • ارزیابی اولیه و ثانویه از توانایی جانبازان هدف و ثبت در پرونده .
 • ارائه فعالیت انفرادی با جانبازان ارجاعی از طرف کارشناسان .
 • انجام فعالیت گروهی بر اساس نظر کارشناسان و نظر مربی .
 • تعامل و ارتباط کاری با دیگر پرسنل کاردرمانی .
 • ثبت گزارش روزانه از فعالیت های ارائه شده .
 • تکمیل فرم گزارش ماهیانه از فعالیت انفرادی و گروهی با جانبازان .
 • اطلاع رسانی بموقع از وضعیت عملکردی جانبازان به مسئول واحد و کارشناسان ذیربط
 • همکاری محترمانه با واحد های دیگر بیمارستان با نظر مسئول واحد .
 • حضور فعال در جلسات و بحث های علمی واحد .
 •  نظم  وانظباط در محیط کاردرمانی و کارگاه مربوطه .
 •  تعمیر کردن و مرتب نمودن وسائل در هنگام خروج از کارگاه .
 •  رازداری در خصوص وقایع و حوادث پیش آمده در کاردرمانی .