نام مسئول واحد: سعيد خاكپور

 

 

تعريف مددكاري اجتماعي

 • به عنوان خدمتي حرفه اي در محيط هاي بهداشتي و درماني، با تكيه بر دانش، ارزش و مهارتهاي خاص به افراد و گروهها كمك مي كند تا بتوانند استقلال شخصي و اجتماعي و نيز رضايت خاطر فردي و اجتماعي بدست آورند و در اين راستا بررسي گسترده اي از مسائل و نياز مندي هاي عاطفي، رواني، اقتصادي و اجتماعي را بر عهده دارند.

شرح وظايف مسئول واحد مددكاري اجتماعي

 • تقسيم كار و ايجاد هماهنگي و اعمال كنترل و نظارت لازم براي مراحل مختلف درمانهاي لازم كه توسط عوامل كارشناسي انجام مي گردد.
 • ويزيت روزانه به بخش هاي بيمارستان با هدف مورديابي و پيگيري هاي لازم
 • هماهنگي با پزشكان جهت معرفي بيمار با توجه به مشكل بهداشتي ، درماني و اجتماعي خاص آنان
 • انجام مصاحبه با بيمار و خانواده به منظور كسب اطلاعات مورد نياز جهت حمايت هاي بهداشتي و درماني
 • جمع آوري اطلاعات جهت شناخت زمينه هاي مربوط به مشكلات اجتماعي ، اقتصادي ، خانوادگي ، رواني و درماني بيماران از طريق منابع ممكن
 • بررسي وضعيت بيمار ، مشاوره و پيگيري در حل مشكل از طريق تكنيك بازديد منزل
 • بررسي وضعيت بيمار و پيگيري شرايط وي در زمان بستري در ساير مراكز درماني
 • حضور فعال در جلسات ويزيت تيمي(team work)در بخش و همكاري و همفكري با ساير اعضاي تيم درمان جهت تسريع فرايند درماني
 • ارتباط و جلب همكاري با منابع اجتماعي موجود در جامعه (دولتي و غير دولتي) و بهره گيري از آنها به نفع بيماران و خانواده هاي آنان
 • تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي، فرهنگي و تفريحي به منظور بهبود وضعيت رواني بيماران
 • اعمال نظارت لازم براي تشكيل پرونده اجتماعي به منظور حفظ سوابق بيماران
 • تهيه گزارش از وضعيت اجتماعي واقتصادي بيمار كه مورد نياز كميسيون هاي پزشكي واز كارافتادگي و نقص عضو مي باشد .
 • حضور فعال در كميته هاي بيمارستاني و ستادي
 • همكاري در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي درمورد مسائل رواني –اجتماعي در حوزه بهداشت و درمان
 • شركت در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت وجلسات وهمايش هاي مرتبط
 • همكاري در ارائه خدمات رواني اجتماعي در مواقع بحرانهاي طبيعي و اجتماعي نظير سيل ، زلزله،جنگ و….
 • تشكيل وهدايت گروههايي از خانواده ها كه داراي مشكلات مشترك و مشابه مي باشند ، به منظور تقابل و تعامل بين اعضاي گروه درجهت بهبود فرصت هاي موجود و رفع موانع وفشارهاي رواني و اجتماعي
 • تهيه وتنظيم آمار و گزارشات لازم از فعاليت هاي انجام شده وارائه آن به سرپرست مربوطه
 • پيگيري امور قيوميت بيماران فاقد سرپرست به روشهاي مراجعه ،هماهنگي ويا ارائه گزارش به اداره هاي سرپرستي، اعلام نظر در مورد عزل ونصب قيم در خصوص بيماران محجور فاقد سرپرست
 • انجام ساير امور مربوطه ارجاعي از سوي مقام مافوق درچارچوب اصول مددكاري اجتماعي

شرح وظايف كارشناس مددكاري اجتماعي

 • ويزيت روزانه بخش هاي بيمارستان با هدف مورد يابي و پيگيري هاي لازم
 • هماهنگي با پزشكان جهت معرفي بيمار با توجه به مشكل بهداشتي ، درماني و اجتماعي خاص آنان
 • جمع آوري اطلاعات جهت شناخت زمينه هاي مربوط به مشكلات اجتماعي ، اقتصادي ، خانوادگي ، رواني و درماني بيماران از طريق منابع ممكن
 • انجام مصاحبه با بيمار و خانواده آنان به منظور كسب اطلاعات مورد نياز جهت حمايتهاي بهداشتي و درماني بيمار
 • بررسي وضعيت بيمار و خانواده ،مشاوره وپيگيري در حل مشكلات از طريق تكنيك بازديد منزل بنا به تشخيص مسئول واحد مددكاري اجتماعي
 • بررسي وضعيت بيمار و پيگيري شرايط وي در زمان بستري در ساير مراكز درماني بنا به تشخيص مسئول واحد مددكاري اجتماعي
 • حضور فعال در جلسات ويزيت تيمي (team work) در بخش وهمكاري و همفكري با ساير اعضاي تيم درمان جهت تسريع فرآيند درمان
 • ارتباط وجلب همكاري با منابع اجتماعي موجود در جامعه (دولتي وغير دولتي) و بهره گيري از آنها به نفع بيماران و خانواده هاي آنان
 • تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي ، فرهنگي و تفريحي به منظور بهبود وضعيت رواني بيماران
 • تشكيل پرونده اجتماعي به منظور حفظ سوابق بيماران
 • تهيه گزارش از وضعيت اجتماعي واقتصادي بيمار كه مورد نياز كميسيون هاي پزشكي واز كارافتادگي و نقص عضو مي باشد .
 • همكاري در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي درمورد مسائل رواني –اجتماعي در حوزه بهداشت و درمان
 • شركت در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت وجلسات وهمايش هاي مرتبط
 • همكاري در ارائه خدمات رواني اجتماعي در مواقع بحرانهاي طبيعي و اجتماعي نظير سيل ، زلزله،جنگ و….
 • تشكيل وهدايت گروههايي از خانواده ها كه داراي مشكلات مشترك و مشابه مي باشند ، به منظور تقابل و تعامل بين اعضاي گروه درجهت بهبود فرصت هاي موجود و رفع موانع وفشارهاي رواني و اجتماعي
 • تهيه وتنظيم آمار و گزارشات لازم از فعاليت هاي انجام شده وارائه آن به سرپرست مربوطه
 • پيگيري امور قيوميت بيماران فاقد سرپرست به روشهاي مراجعه ،هماهنگي ويا ارائه گزارش به اداره هاي سرپرستي، اعلام نظر در مورد عزل ونصب قيم در خصوص بيماران محجور فاقد سرپرست
 • هماهنگي جهت ترخيص بيمار وتسهيل درتداوم مراقبت وپيگيري هاي پس از ترخيص
 • آماده سازي بيماران به منظور بازگشت آنان به اجتماع
 • انجام ساير امور مربوطه ارجاعي از سوي مقام مافوق درچارچوب اصول مددكاري اجتماعي