مديريت بيمارستان

نام سرپرست واحد : علي ابوالفتحي

شرح وظايف

 

  • تدوین برنامه استراتژیک با همکاري مدیران میانی
  • همکاري با واحد ها در نوشتن برنامه عملیاتی
  • طراحی و پایش و اجراي برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران
  • تدوین و اجراي خط مشی ها، دستورالعمل ها و فرآیندهای بیمارستان با هماهنگی ذینفعان
  • تهیه و تعیین شاخص های کلیدی بیمارستان با مشارکت مسئولین واحد ها و مدیران بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش
  • ارتقا سطح آگاهی و دانش در راستاي مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی
  • برنامه ریزي جهت اموزش و فرهنگ سازي جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی
  • طراحی و اجراي برنامه ممیزي داخلی
  • نظارت بر اجراي صحیح کمیته ها و پیگیري مناسب مصوبات