اداره درمان

دكتر مينو سادات منتصري

فارغ التحصيل رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سال 1366

سوابق شغلي :

 • مديريت درمانگاه وحدت اسلامي از سال 1357 لغايت 1376
 • مسئول فني درمانگاه خيريه حضرت سيد الشهداء از سال 1394 لغايت 1395
 • پزشك عمومي در درمانگاه خيريه سيد الشهداء از سال 1373 لغايت 1397

شرح وظايف

 • برنامه ريزي و ارائه طرح براي ارتقاء كيفي و كمي امور درماني در سطح بيمارستان
 • پيگيري مسائل و مشكلات تشخيصي و درماني موجود در بيماران و ارائه راه حل هاي مناسب جهت رفع آنها
 • تأمين و توزيع نيروهاي تخصصي پزشكي و پيراپزشكي
 • صدور و تمديد پروانه هاي موسسات پزشكي
 • نظارت و ارزشيابي مستمر از واحدهاي درماني و بستري در فواصل زماني متعدد
 • نظارت و كنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخيصي درماني
 • توضيح و توجيه مسائل مربوط به تعرفه هاي پزشكي و رسيدگي به تخلفات و شكايات در اين زمينه و هماهنگي تعرفه ها با ساير ادارات بيمه
 • ايجاد دسترسي كليه بيماران خاص به خدمات درماني دارويي مورد نياز
 • تلاش در جهت اطلاع رساني و آموزش بيماران
 • پيگيري و نظارت و تأمين خدمات مربوط به امور بيماران خاص
 • ارائه خدمات فوريتهاي پزشكي در اسرع وقت و حداقل عوارض
 • پاسداري از بهداشت و سلامت جامعه از طريق برخورد با متخلفان برابر قوانين و آئين نامه هاي داخلي و اختيارات قانوني وزارت مبتوع و قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران
 • برنامه ريزي در مورد بالا بردن سطح كارائي كاركنان درمان در ساعات اداري و غير اداري
 • پيشنهاد و اجراي طرح هاي خاص بمنظور تسريع در درمان بيماران بستري و سرپايي
 • برنامه ريزي توسعه در اجراي طرح هاي درماني و توانبخشي
 • نظارت بر امور واحدهاي كاردرماني ، مددكاري و روانشناسي
 • رسيدگي و نظارت بر امور خدمات پاراكلينيكي
 • نظارت و ارزيابي عملكرد مديران بيمارستان بر اساس چك ليست هاي مربوطه و استاندارد هاي موجود
 • نظارت و ارزيابي عملكرد واحدها در زمينه مديريت حوادث و اتفاقات
 • ارتباط مستمر با مديران بيمارستان در جهت رفع مشكلات مربوطه
 • تهيه و تدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط با اداره درمان
 • تهيه و تدوين شاخص هاي مرتبط با حوزه كاري درماني بيمارستان
 • ارائه الگوي استاندارد در بخش جذب نيروي انساني ، فضاي فيزيكي مناسب و فرآيندهاي كاري
 • برنامه ريزي و هماهنگي جهت برگزاري همايش علمي كاربردي بصورت ساليانه
 • دريافت گزارش عملكرد ساليانه و تطبيق آن با برنامه و بودجه مصوب
 • كنترل و نظارت بر عملكرد مديران بيمارستان از طريق بازديد محسوس و نامحسوس
 • جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آماري مديران بيمارستان نسبت به فعاليت هاي مربوطه از طريق واحد آمار و مدارك پزشكي
 • تحقيق و پژوهش در راستاي فعاليتهاي مربوطه با همكاري مديران بيمارستان ها
 • استفاده از نظرات كارشناسي علمي و كاربردي با مشاركت مديران بيمارستان در پيشبرد اهداف