اداره درمان

دكتر نجمه شيرافكن


سوابق شغلي :

  شرح وظايف

  • برنامه ريزي و ارائه طرح براي ارتقاء كيفي و كمي امور درماني در سطح بيمارستان
  • پيگيري مسائل و مشكلات تشخيصي و درماني موجود در بيماران و ارائه راه حل هاي مناسب جهت رفع آنها
  • تأمين و توزيع نيروهاي تخصصي پزشكي و پيراپزشكي
  • صدور و تمديد پروانه هاي موسسات پزشكي
  • نظارت و ارزشيابي مستمر از واحدهاي درماني و بستري در فواصل زماني متعدد
  • نظارت و كنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخيصي درماني
  • توضيح و توجيه مسائل مربوط به تعرفه هاي پزشكي و رسيدگي به تخلفات و شكايات در اين زمينه و هماهنگي تعرفه ها با ساير ادارات بيمه
  • ايجاد دسترسي كليه بيماران خاص به خدمات درماني دارويي مورد نياز
  • تلاش در جهت اطلاع رساني و آموزش بيماران
  • پيگيري و نظارت و تأمين خدمات مربوط به امور بيماران خاص
  • ارائه خدمات فوريتهاي پزشكي در اسرع وقت و حداقل عوارض
  • پاسداري از بهداشت و سلامت جامعه از طريق برخورد با متخلفان برابر قوانين و آئين نامه هاي داخلي و اختيارات قانوني وزارت مبتوع و قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران
  • برنامه ريزي در مورد بالا بردن سطح كارائي كاركنان درمان در ساعات اداري و غير اداري
  • پيشنهاد و اجراي طرح هاي خاص بمنظور تسريع در درمان بيماران بستري و سرپايي
  • برنامه ريزي توسعه در اجراي طرح هاي درماني و توانبخشي
  • نظارت بر امور واحدهاي كاردرماني ، مددكاري و روانشناسي
  • رسيدگي و نظارت بر امور خدمات پاراكلينيكي
  • نظارت و ارزيابي عملكرد مديران بيمارستان بر اساس چك ليست هاي مربوطه و استاندارد هاي موجود
  • نظارت و ارزيابي عملكرد واحدها در زمينه مديريت حوادث و اتفاقات
  • ارتباط مستمر با مديران بيمارستان در جهت رفع مشكلات مربوطه
  • تهيه و تدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط با اداره درمان
  • تهيه و تدوين شاخص هاي مرتبط با حوزه كاري درماني بيمارستان
  • ارائه الگوي استاندارد در بخش جذب نيروي انساني ، فضاي فيزيكي مناسب و فرآيندهاي كاري
  • برنامه ريزي و هماهنگي جهت برگزاري همايش علمي كاربردي بصورت ساليانه
  • دريافت گزارش عملكرد ساليانه و تطبيق آن با برنامه و بودجه مصوب
  • كنترل و نظارت بر عملكرد مديران بيمارستان از طريق بازديد محسوس و نامحسوس
  • جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آماري مديران بيمارستان نسبت به فعاليت هاي مربوطه از طريق واحد آمار و مدارك پزشكي
  • تحقيق و پژوهش در راستاي فعاليتهاي مربوطه با همكاري مديران بيمارستان ها
  • استفاده از نظرات كارشناسي علمي و كاربردي با مشاركت مديران بيمارستان در پيشبرد اهداف