مدیر پرستاری

نام مسئول واحد: علیرضا فتحی

شرح وظايف

 • برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات به مددجویان (از طریق برنامه های آموزشی داخلی و خارج
 •  مرکز کادر پرستاری و آموزش گرداوری اطلاعات از:
  • الف. مركز شامل: نمودار سازماني مصوب، هدف، نوع فعاليت، گزارشات ماهانه و سالانه، گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده هایی کارکنان، مصاحبه  با کارکنان
 • مددجويان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده
 • منابع شامل نیروی انسانی (پرستاران، تکنسین ها، کاردان و کارشناسی های اطاق عمل و هوشبری بهیاران، کمک پرستاران، کمک بهیاران، فوریت ها و سایر کادر وابسته)     ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات و نظارت بر استفاده و نگهداشت بهينه تجهیزات، صرفه جویی در مصرف انرژی و نظایر آن
 • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های اموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری
 • در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز از طريق شركت در جلسات بودجه بندی بیمارستان و دانشگاه و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها
 • برنامه ریزی و مشارکت در برنامه های کنترل عفونت مرکز
 • انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
 • تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري بر اساس استانداردهای علمی، مقایسه ان با وضع موجود و براوردکمبودهای پرستاری گزارش آن به مقامات مافوق
 • اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها
 • تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فن اوری های علمی حل مساله
 • تامین نیازهای اموزشی کارکنان شامل: اشناسازی پرسنل جدید الورود با مقررات  خط مشي ها و آموزش هاي اختصاصي و نظاير آن
 • بکارگیری و تشویق استفاده از نرم افزار های ابلاغی توسط وزارت متبوع
 • پیگیری امور فرهنگی و حرفه ای و انجام دادن تشریفات رسمی و اجتماعی به عنوان نماینده پرستاری در سازمان (نقش تشریفات) نظیر برگزاری روز پرستار و مشارکت در برنامه های نهادهای علمی، صنفی و نظایر آن
 • شرکت در جلسه مدیران اجرایی مشارکت فعال در برنامه های اعتبار بخشی، ایمنی بیمار، دوستدار کودک و نظایر آن، بحران، مدیریت خطر
 • نظارت بر آموزش و پایش عملکرد نیروهای جدیدالورود
 • نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر و سایر داروها
 • نظارت و مشارکت فعال بر نحوه توزیع کارانه و سایر پرداختی ها به کادر پرستاری و مامایی
 • سازمان دهی جلسات منظم با سرپرستاران، سوپروایزرها و سایر پرسنل به منظور بررسی عملکرد؛ رسیدگی به مشکلات و موانع پرسنل تحت سرپرستی خود.
 • ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزش بالینی دانشجویان گروه پرستاری با مشارکت دانشکده های پرستاری و مامایی