برگزاري جلسه با روانپزشكان بيمارستان روانپزشكي نيايش

در تاريخ 26 آذر ماه جلسه اي با حضور رياست محترم بيمارستان سر كار خانم دكتر زارعي و جمعي از روانپزشكان در خصوص عملكرد و راهكارهايي براي ارائه خدمات بهتر برگزار گرديد.