امروز روز اندیشه در رفتار آدمی است، روز چرایی رفتار آدمی است، نهم ارديبهشت ماه روز جهاني روانشناس مبارک

امروز روز اندیشه در رفتار آدمی هست. روز چرایی رفتار آدمی هست. روز اندیشیدن به ذهن هست. روز تفکر در روان هست. روز به چالش کشیدن پیچیده ترین بعد انسان یعنی ذهن و روان انسان هست. امروز روز نگاهی عمیق به بازیهای کودکانه هست.روز سوال پرسیدن بابت چرایی رفتار خشن انسان هست. روز تلاش برای [...]

بازديد ارزياب هاي محترم براي سنجش اعتبار بخشي در بيمارستان روانپزشكي نيايش

بازديد ارزياب هاي محترم براي سنجش اعتبار بخشي در بيمارستان روانپزشكي نيايش: بازديد ارزياب هاي محترم براي ارزيابي بيمارستان روانپزشكي نيايش در مورخ 12 بهمن ماه 98