كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

بازديد رياست بنياد شهيد از بيمارستان