كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

سردار حسين اشتري فرمانده محترم نيروي انتظامي كشور و هيئت همراه از بيمارستان نيايش بازديد كردند .

سردار حسين اشتري فرمانده محترم نيروي انتظامي كشور و هيئت همراه از بيمارستان نيايش بازديد كردند .

روز يكشنبه همزمان با هفته دفاع مقدس سردار اشتري فرمانده محترم نيروي انتظامي كشور و هيئت همراه از بيمارستان روانپزشكي نيايش بازديد كردند . تاریخ: 1394/5/7

ادامه خبر


صفحه 1 از 1