كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

کنفرانس علمی با موضوع مبانی ارگونومی و نوبت کاری

کنفرانس علمی با موضوع مبانی ارگونومی و نوبت کاری

کنفرانس علمی با موضوع مبانی ارگونومی و نوبت کاری در سالن شهید شایسته فر بیمارستان روانپزشکی نیایش با حضور پرسنل محترم این بیمارستان برگزار گردید . تاریخ: 1394/08/18

ادامه خبر

کنفرانس علمی با موضوع ایمنی و سلامت شغلی

کنفرانس علمی با موضوع ایمنی و سلامت شغلی

کنفرانس علمی با موضوع ایمنی و سلامت شغلی در سالن شهید شایسته فر بیمارستان روانپزشکی نیایش با حضور پرسنل محترم این بیمارستان برگزار گردید . تاریخ: 1394/07/26

ادامه خبر

برگزاري جلسه هيئت امناي بيمارستان هاي روانپزشكي  در بيمارستان نيايش

برگزاري جلسه هيئت امناي بيمارستان هاي روانپزشكي در بيمارستان نيايش

روز شنبه مورخ 94/8/9 جلسه هيئت امناي بيمارستان هاي روانپزشكي با حضور مدير كل محترم بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ و رييس هيئت امنا و ساير اعضاي محترم هيئت امناي بيمارستان هاي روانپزشكي برگزار شد . تاریخ 94/8/9

ادامه خبر

همكار عزيزمان آقاي زياد خليلي مراد خانلو به ديار باقي شتافت

همكار عزيزمان آقاي زياد خليلي مراد خانلو به ديار باقي شتافت

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز -------------مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

ادامه خبر

بازديد جناب آقاي عباس جديدي قهرمان اسبق كشتي و عضو محترم شوراي شهر تهران از بيمارستان روانپزشكي نيايش

بازديد جناب آقاي عباس جديدي قهرمان اسبق كشتي و عضو محترم شوراي شهر تهران از بيمارستان روانپزشكي نيايش

روز شنبه جناب آقاي عباس جديدي قهرمان اسبق كشتي و عضو محترم شوراي شهر تهران از بيمارستان روانپزشكي نيايش بازديد کردند . تاریخ :94/07/11

ادامه خبر


صفحه 30 از 35