كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

كارگاه آموزشي اسكيزوفرنيا

كارگاه آموزشي اسكيزوفرنيا

كارگاه آموزشي اسكيزوفرنيا وي‍ژه كليه پرسنل بيمارستان در مورخ 24 تير 97 ساعت 11الي 12 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر

كلاس آموزشي باعنوان فرسودگي شغلي

كلاس آموزشي باعنوان فرسودگي شغلي

كلاس آموزشي باعنوان فرسودگي شغلي درتاريخ 23 تيرماه 97 ساعت 11 الي 12 باحضور پرسنل بيمارستان درسالن شهيد شايسته فر برگزار شد.

ادامه خبر

گردهمايي پرستاري

گردهمايي پرستاري

گردهمايي پرستاري درخصوص آشنايي با مصوبات و قوانين پرستاري درتاريخ 21 تيرماه 97 ساعت 11 الي 12 درسالن شايسته فر برگزار گرديد.

ادامه خبر

كارگاه آموزشي فرسودگي مراقبين بيماران رواني مزمن

كارگاه آموزشي فرسودگي مراقبين بيماران رواني مزمن

كارگاه آموزشي فرسودگي مراقبين بيماران رواني مزمن وي‍ژه كليه پرسنل بيمارستان در مورخ17 تير 97 ساعت 11الي 12 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر

كارگاه آموزشي اختلالات اضطرابي و وسواس

كارگاه آموزشي اختلالات اضطرابي و وسواس

كارگاه آموزشي اختلالات اضطرابي و وسواس وي‍ژه كليه پرسنل بيمارستان در مورخ 2 تير 97 ساعت 11الي 12 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر


صفحه 9 از 28