كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برگزاري اردوي يكروزه سياحتي – زيارتي جانبازان بستري در بيمارستان روانپزشكي نيايش

يكي از اقدامات درماني واحدكاردرماني ، تفريح درماني مي باشد كه با دستور روانپزشكان محترم همراه با تيم درماني در خارج از محل بيمارستان انجام مي شود كه اين كار با هماهنگي هاي بعمل آمده با امور ايثارگران شهرداري منطقه 2 اردوي يكروزه سياحتي – زيارتي جانبازان بستري در بيمارستان روانپزشكي نيايش در روز دوشنبه 20 فروردين 97 برگزار گرديد .در جريان اين اردو ابتدا جانبازان معزز از كاخ سعد آباد بازديد نمودند وسپس از بارگاه مقدس امامزاده صالح زيارت نموده و در جوار حرم مطهر امامزاده صالح به ضيافت نهار پذيرايي شدند .