كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

اولين نشست كاربست دانش در بيمارستان روانپزشكي نيايش

اولين نشست كاربست دانش در سال 1397 با عنوان" تاثيرات آموزش اصلاح سو گيري توجه و كنترل توجه بر نشانگان اختلال استرس پس از سانحه ناشي از جنگ "، با حضورجناب آقاي دكتر سروش مدير كل محترم دفتر مطالعات و پژوهش ها ،جناب آقاي دكتر عباسپور معاونت محترم  درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران ، جناب آقاي دكتر عليپور رئيس محترم بهداشت رواني بنياد شهيد و امور ايثارگران وجناب آقاي دكتر مهدي معصومي مديرعامل محترم شركت متد و جمعي از اساتيد روانپزشك و همكاران ساير مراكز درماني در روز چهارشنبه 30 خرداد97 از ساعت 9 الي 11 در سالن همايشهاي بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد .