كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

بازديد مدير عامل محترم بيمه خدمات درماني نيروي مسلح از بيمارستان روانپزشكي نيايش

جناب اقاي دكتر رامين بختياري مدير عامل محترم بيمه خدمات درماني نيروي مسلح ،جناب آقاي دكتر نوبخت مسئول محترم رسيدگي به اسناد بيستري و سركار خانم دكتر نوبري رئيس محترم امور قراردادها  در روز چهارشنبه  9 مرداد 97 از جانبازان معزز بيمارستان نيايش ديدار بعمل آوردند . در جريان اين ديدار ازجانبازان بستري در بخشها و واحد توانبخشي بيمارستان ديدار و از زحمات و مجاهدت هاي اين عزيزان قدرداني گرديد . در پايان بازديد جلسه اي به منظور بررسي مسائل بيمه اي بيمارستان برگزار گرديد .