كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برگزاري مراسم جشن به مناسبت روز پزشك

به مناسبت اول شهريور ماه مصادف با روز بزرگداشت ابوعلي سينا و روز پزشك مراسم جشني در روز سه شنبه 30 مرداد 97 در محل بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد . اين مراسم با برنامه هاي شاد ومتنوعي همچون اجراي كمدي توسط آقاي حميد ماهي صفت ، اجراي موسيقي و اهداء جوايز و... همراه بود . در پايان مراسم از پزشكان محترم بيمارستان و پرسنل نمونه تقدير و تشكر به عمل آمد .به مناسبت اول شهريور ماه مصادف با روز بزرگداشت ابوعلي سينا و روز پزشك مراسم جشني در روز سه شنبه 30 مرداد 97 در محل بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد . اين مراسم با برنامه هاي شاد ومتنوعي همچون اجراي كمدي توسط آقاي حميد ماهي صفت ، اجراي موسيقي و اهداء جوايز و... همراه بود . در پايان مراسم از پزشكان محترم بيمارستان و پرسنل نمونه تقدير و تشكر به عمل آمد .