كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

افتتاح اورژانس فعال بيمارستان روانپزشكي نيايش

همزمان با گراميداشت روزپزشك اورژانس فعال بيمارستان در روز سه شنبه 30 مرداد 97 با حضور مديران و مسئولين محترم ، جناب آقاي دكتر عباسپور معاون محترم بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران ، جناب آقاي دكتر عطاري سرپرست محترم معاونت بهداشت و درمان تهران بزرگ ، جناب آقاي دكتر معصومي مدير عامل محترم شركت متد ،سركارخانم دكتر زارعي رئيس محترم بيمارستان ، جناب آقاي دكتر نافيان ، جناب آقاي سيد رضايي معاون محترم اداري مالي شركت متد ، جناب آقاي دكتر علي نصيري رئيس محترم بيمارستان صدر و پزشكان محترم و مسئولين محترم بيمارستان  افتتاح گرديد .