كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

بازديد از بيمارستان روانپزشكي نيايش به مناسبت هفته دفاع مقدس

به مناسبت هفته دفاع مقدس شركت صا ايران وابسته به وزارت دفاع و اداره كل ايثارگران شهرداري تهران  از جانبازان بيمارستان روانپزشكي نيايش بازديد به عمل آوردند . در جريان اين بازديد از مجاهدت هاي اين عزيزان تشكر و قدرداني گرديد و با تقديم شاخه گل و هدايا به جانبازان معزز از آنها دلجويي نمودند  .