كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

نشست آموزشي با عنوان آشنايي با برنامه هاي تغذيه بيمارستاني بويژه تغذيه باليني

در تاريخ 9مهر  97 نشست آموزشي با عنوان آشنايي با برنامه هاي تغذيه بيمارستاني بويژه تغذيه باليني براي پزشكان و پرستاران محترم در سالن شهيد شايسته فر از طرف واحد تغذيه بيمارستان با همكاري معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار گرديد.هدف از اين نشست افزايش مشاركت و ارتباط موثر اعضاي تيم درمان (پزشك و پرستار) با گروه تغذيه باليني بيمارستان و همچنين افزايش كيفيت ارائه مراقبتهاي تغذيه اي به بيماران و كاهش عوارض بيماري مي باشد. در اين جلسه ضوابط و سياست هاي اجرايي ابلاغ شده به بخش تغذيه بيمارستان هاي كشور در خصوص اجراي روند صحيح مشاوره هاي تغذيه در بيمارستان آموزش داده شد. همچنين كارشناس تغذيه معاونت درمان سركار خانم سلطاني نيز حضور داشته و به پاسخگوئي به سوالات كادر درمان در خصوص مشاوره تغذيه  و لزوم اجراي آن در بيمارستان پرداختند.