كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برگزاري نشست صميمانه با حضور سركارخانم دكتر نوشين زارعي رياست محترم و متخصصين محترم روانپزشكي بيمارستان نيايش

نشست صميمانه اي با حضور سركارخانم دكتر نوشين زارعي رياست محترم بيمارستان نيايش و متخصصين محترم روانپزشكي  بيمارستان در روز چهارشنبه مورخ 23آبان 97 در محل سالن شايسته فر برگزار گرديد .در جريان اين نشست در مورد مسائل داخلي بيمارستان در حيطه پزشكي بحث و تبادل نظر گرديد و جهت بهبود كيفي و كمي بيمارستان تصميماتي اتخاذ شد . جلسه به مدت 2 ساعت وبا صرف نهار همراه بود  .