كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

بازديد ادواري اجراي سنجه هاي اعتبار بخشي در سطح بيمارستان ، تيم بازرسين محترم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي ايران

در مورخه 25 دي ماه 1397 به دنبال برنامه بازديد ادواري اجراي سنجه هاي اعتبار بخشي در سطح بيمارستان ، تيم بازرسين محترم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي ايران در محل بيمارستان روانپزشكي نيايش حاضر شدند.

در ابتداي اين بازديد ، نماي كلي از خدمات ارائه شده در بيمارستان از سوي رياست محترم بيمارستان و تيم مديران اجرايي به بازرسين محترم ارائه گرديد. سپس در طول بازديد  و با حضور در واحد ها و بخش هاي مختلف به بررسي ، كنترل و اجراي استاندارد ها پرداخته شد.