كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

جلسه هم اندشي با شركت توليد قطعات ارتز و پروتز و و ويلچير ايتاليايي در بيمارستان نيايش برگزار گرديد.

در مورخه98/ دو نفر از اعضای شرکت ایتالیایی که در زمینه ارتز و پرتز و ویلچیر فعالیت داشتند در جلسه ی هم اندیشی با آقای دکتر نافیان ، معاونت محترم مالی و اداری شرکت متد و آقای رضایی ، مدیریت بیمارستان و سرکار خانم دکتر زارعی ، ریاست بیمارستان روانپزشکی نیایش در خصوص همکاری شرکت متد و بیمارستان روانپزشکی نیایش مذاکره نمودند و مقرر گردد جهت عقد قرارداد و تصمیم گیری در خصوص ادامه همکاری جلساتی در آینده با شرکت مربوطه برگزار گردد .