كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برگزاری جلسه هدایت پرستاری با حضور ریاست ، مدیران و سوپروایزرهای بیمارستان در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۹۸ برگزار گردید.

برگزاری جلسه هدایت پرستاری با حضور ریاست ، مدیران و سوپروایزرهای  بیمارستان در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۹۸ برگزار گردید
در این جلسه فرایندهای اساسی بیمارستان با محوریت افزایش رضایتمندی جامعه هدف مورد بررسی قرار گرفته
و مدیر پرستاری بیمارستان جناب اقای فتحی برنامه های خود را ارائه نمودند.