كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان روانپزشکی نیایش

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان روانپزشکی نیایش