كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

کلاس نحوه برخورد با بیمار با پیام خودکشی درتاریخ ۳۰ تیرماه درسالن شایسته فر در بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد.

کلاس نحوه برخوردبا بیمار با پیام خودکشی درتاریخ ۳۰ تیرماه درسالن شایسته فر با ارائه مطالبی مانند عوامل مستعد کننده ریسک فاکتورهای خودکشی  علائم و نشانه ها نحوه برخورد و درمان خودکشی برگزارشد.

 

ثيي