كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

جلسه آموزش اعتبار بخشي با حضور رياست محترم و پزشكان متخصص در سالن شايسته فر برگزار گرديد.

جلسه آموزش اعتبار بخشي  درمورخه 6 مرداد ماه با موضوعيت هم انديشي در رابطه با مشكلات رايج پرونده هاي پزشكي ، رعايت محدوده مشاوره هاي اورژانسي و غير اورژانسي و راه اندازي بخش هاي پاراكلينيك و تنظيم سياست هاي جذب بيمار آزاد با حضور رياست محترم بيمارستان سر كار خانم دكتر زارعي و پزشكان متخصص در سالن شايسته فر برگزار گرديد

 

ثيي