كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

جلسه ملاقات خانواده جانبازان با رياست محترم و پرسش و پاسخ بيمارستان روانپزشكي نيايش

جلسه ملاقات خانواده جانبازان با رياست محترم  و پرسش و پاسخ بيمارستان روانپزشكي نيايش

 

ثيي