كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

جلسه هم انديشي اعضاي هيئت مديره شركت متد و هيئت عامل هاي بيمارستان روانپزشكي نيايش و صدر در سالن شايسته فر برگزار گرديد:

جلسه هم انديشي اعضاي هيئت مديره شركت متد و  اعضاي هيئت عامل هاي بيمارستان روانپزشكي نيايش و  صدر در حضور آقايان

دكتر عربي ، دكتر نافيان و مهندس نصيري و ساير اعضاي برگزار شد. كه در اين جلسه مسايل مرتبط با دستورالعمل هاي و مشكلات بيمارستان ها بررسي و جمع بندي لازم صورت پذيرفت.