كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

ديدار صميمي هيئت مديره شركت هواپيمائي آتا از جانبازان معزز در بيمارستان روانپزشكي نيايش

ديدار صميمي هيئت مديره شركت هواپيمائي آتا از جانبازان معزز در بيمارستان روانپزشكي نيايش