كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

نشست مسئولين ايمني بيمارستان روانپزشكي نيايش در راستاي افزايش سطح ايمني بيماران و پرسنل در مورخه 26 شهريور ماه 98 برگزار گرديد.

نشست مسئولين ايمني بيمارستان روانپزشكي نيايش در راستاي افزايش سطح ايمني بيماران و پرسنل در مورخه 26 شهريور ماه 98 برگزار گرديد:

در اين نشست آقاي زارع پور كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار با بيان اهميت بيمار و ضعف و قوت هاي مركز ، در حيطه ايمني با مسئولين بيمارستان جهت ارائه ساز و كار و اقدامات پيشگيرانه و همچنين با ارائه عملكرد 6 ماهه اول سال 98 به بحث و تبادل نظر پرداختند.