كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

در تاريخ 4 مهر ماه 98 جهت تشويق تعدادي از بيماران كه در طول دوره درمان خود تحت نظر كارشناسان و متخصصين تغذيه بيمارستان روانپزشكي نيايش كاهش وزن بسيار مناسب و چشمگيري داشته اند ، هداياي نقدي اهدا شد.

در تاريخ 4 مهر ماه 98 جهت تشويق تعدادي از بيماران كه در طول دوره درمان خود تحت نظر كارشناسان و متخصصين تغذيه بيمارستان روانپزشكي نيايش كاهش وزن بسيار مناسب و چشمگيري داشته اند ، هداياي نقدي داده شد . در اين مراسم كه با حضور مترون، سرپرستاران بخش ها و كارشناسان تغذيه بيمارستان در سالن غذا خوري و در حضور ساير بيماران از اين جانبازان به نام هاي آقايان خوش آهنگ ، نوري كسگري ،سعادت و ظهوريان دعوت به عماْمده و هداياي آنها تقديم گرديد سپس از مزاياي كاهش وزن در بيماران داراي BMI  بالا و چاقي توسط كارشناس تغذيه صحبت گرديد و روش هاي صحيح غذا خوردن نيز به آنها آموزش داده شد.