كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

بازديد شهردار محترم ناحيه 1 منطقه 2 از بيمارستان روانپزشكي نيايش