كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

بازديد كاركنان بنياد فرهنگي روايت فتح از بيمارستان روانپزشكي نيايش

كاركنان بنياد فرهنگي روايت فتح در روز يكشنبه 26 آذر 96از جانبازان معزز بيمارستان روانپزشكي نيايش ديدار كردند. در جريان اين ديدار مجموعه اي متشكل از رزمندان دفاع مقدس و هنرمندان انقلابي حضور يافتند كه اين ديدار يك ديدار دوستانه و صميمانه بود و اين عزيزان لحظاتي در كنار ايثارگران و جانبازان غيور دفاع مقدس سپري نمودندو با تقديم هدايايي به جانبازان معزز اداي احترام نمودند.