كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برگزاري مراسم درختكاري توسط جانبازان معزز

به مناسبت آغاز هفته منابع طبيعي و روز درختكاري در روز دوشنبه 14 اسفند 96 مراسم كاشت درخت ونهال توسط جانبازان معزز بيمارستان روانپزشكي نيايش درحضور رياست محترم بيمارستان  برگزار گرديد .  اين مراسم  با مشاركت اداره امور ايثارگران شهرداري منطقه 2  و فضاي سبز برگزارشد كه تعدادي قرص نهال در فضاهاي سبز مجاور واحد كاردرماني نهال كاري گرديد .