كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برگزاري جشن تولد پرسنل متولد دي، بهمن و اسفند

مراسم جشن تولد پرسنل متولد دي ،بهمن و اسفند ماه 1396 در روزشنبه 20 اسفند در محل سالن اجتماعات بيمارستان برگزار گرديد . اين مراسم كه با حضور رياست محترم و پرسنل متولد دي، بهمن  و اسفند ماه در محل سالن اجتماعات بيمارستان برگزار گرديد با برنامه هاي متنوعي همچون صرف نهار و نشست صميمانه پرسنل با رياست محترم همرا ه بود .