كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برگزاري جشن پايان سال 96

به مناسبت فرارسيدن عيد نوروز مراسم جشني در روز شنبه 26 اسفند 96 در محل بيمارستان برگزار گرديد . اين مراسم با مشاركت امور ايثارگران شهرداري منطقه 2 برگزار گرديد . در جريان اين مراسم برنامه هايي از جمله ورزش صبحگاهي توسط مربي تربيت بدني شبكه 3 سيما ، اجراي نمايش توسط جانبازان معزز ، اجراي برنامه موسيقي  سنتي و اهداء جوايز برگزار گرديد . همچنين  سركارخانم دكتر زارعي رئيس محترم بيمارستان با اهداءلوح تقدير از زحمات و همكاري شهرداري منطقه 2 تشكر و قدرداني بعمل آوردند.