كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

پزشكان متخصص بيمارستان روانپزشكي نيايش

دكتر نوشین زارعی

 دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی فارغ التحصیل سال 1384

دكتراي تخصصي روانپزشكي  از دانشگاه علوم پزشكي ایران فارغ التحصیل سال 1391

 

 

 

 

دكتر محمد رضا خدايي اردكاني

دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي تهران فارغ التحصیل سال 1370

دكتراي تخصصي روانپزشكي  از دانشگاه علوم پزشكي ايران فارغ التحصیل سال 1378

هيئت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي با درجه دانش يار

 

 

دكتر محمد علي كهفي اردكاني

دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي تهران فارغ التحصیل سال 1371

دكتراي تخصصي روانپزشكي  از دانشگاه علوم پزشكي ايران فارغ التحصیل سال 1379

 

 

دكتر مهدي قاسمي

دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه شهيد بهشتي تهران فارغ التحصیل سال 1388

دكتراي تخصصي روانپزشكي  از دانشگاه علوم پزشكي كرمان فارغ التحصیل سال 1393

 

 

دكتر سيد رضا مهدوي

دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه آزاداسلامي اصفهان فارغ التحصیل سال 1384

دكتراي تخصصي روانپزشكي  از دانشگاه علوم پزشكي تهران فارغ التحصیل سال 1391