كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

پزشكان متخصص بيمارستان روانپزشكي نيايش

دكتر نوشین زارعی

 دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی فارغ التحصیل سال 1384

دكتراي تخصصي روانپزشكي  از دانشگاه علوم پزشكي ایران فارغ التحصیل سال 1391

 

 

 

 

دكتر محمد علي كهفي اردكاني

دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي تهران فارغ التحصیل سال 1371

دكتراي تخصصي روانپزشكي  از دانشگاه علوم پزشكي ايران فارغ التحصیل سال 1379

 

 

 

 

دكتر مهدي قاسمي

دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه شهيد بهشتي تهران فارغ التحصیل سال 1388

دكتراي تخصصي روانپزشكي  از دانشگاه علوم پزشكي كرمان فارغ التحصیل سال 1393

 

 

 

آقاي دكتر بهمن صالحي :

دكتراي پزشكي تخصص روانپزشكي از دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال  1375

 

 

آقاي دكترغلامرضا كرمي:

دكتري پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي ايران از سال 1370

دكتراي پزشكي تخصص اعصاب روان /روانپزشكي از دانشگاه تهران در سال   1376

  

 

 

 

خانم دكتر شكوفه رادفر:

دكتراي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي شيراز سال 1368

دكتراي پزشكي تخصص روانپزشكي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1374

فوق تخصص روانپزشكي اطفال از دانشگاه شهيد علوم پزشكي بهشتي 1379

 

 

اسامي پزشكان عمومي :

 

 

آقاي دكتر حسين نافيان: دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد 1378  

 

 

 

 

 

 

آقاي دكتر عباس كاظم پور : دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي تهران    1380    

 

 

 

 

آقاي دكتر محمد رضا كمالي :

دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1377

دكتراي پزشكي تخصص اعصاي روان از دانشگاه علوم بهزيستي 1385

 

 

آقاي دكتر محمد رضا توفيق پور : دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   1375   

 

 

 

 

 

 

 

آقاي دكتر محمد رضا صديقي مقدم : دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي اروميه  1373 

 

 

 

 

آقاي دكتر امير كريمي : دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1372