كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برنامه درمانگاه بیمارستان روانپزشكي نيايش