كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برنامه درمانگاه بیمارستان روانپزشكي نيايش

 

برنامه درمانگاه :

 

 
  • جهت ویزیت سرپایی 72 ساعت قبل با واحد پذیرش تماس گرفته و وقت قبلی دریافت نمایند.
  • روزهای تعطیل رسمی درمانگاه دایر نمی باشد.
  • شماره تماس درمانگاه  22131028