كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

مدير پرستاري

عليرضا فتحي

تحصيلات :

فارق التحصيل كارشناسي پرستاري از دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله سال 1386

سوابق اجرايي:

 • فارق التحصيل كارشناس پرستاري از دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله سال 1386
 • پرستار بخش سي سي يو بيمارستان فرمانيه از سال  89 تا 91
 • پرستار بخش سي سي يو و بخش داخلي و جراحي بيمارستان با هنر از سال 86 تا 97
 • سوپروايزر بيمارستان روانپزشكي نيايش از سال 95 تا 97
 • مدير پرستاري بيمارستان روانپزشكي نيايش از سال 97 تا كنون

شرح وظايف مدير پرستاري

 • برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات به مددجویان (از طریق برنامه های آموزشی داخلی و خارج  مرکز کادر پرستاری و آموزش
 • گرداوری اطلاعات از:
 •  مركز شامل: نمودار سازماني مصوب، هدف، نوع فعاليت، گزارشات ماهانه و سالانه، گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده هایی کارکنان، مصاحبه با کارکنان
 • مددجويان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده
 • منابع شامل نیروی انسانی (پرستاران، تکنسین ها، کاردان و کارشناسی های اطاق عمل و هوشبری بهیاران، کمک پرستاران، کمک بهیاران، فوریت ها و سایر کادر وابسته) ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات و نظارت بر استفاده و نگهداشت بهينه تجهیزات، صرفه جویی در مصرف انرژی و نظایر آن
 • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های اموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری
 • در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز از طريق شركت در جلسات بودجه بندی بیمارستان و دانشگاه و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها
 • برنامه ریزی و مشارکت در برنامه های کنترل عفونت مرکز
 • انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
 • تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري بر اساس استانداردهای علمی، مقایسه ان با وضع موجود و براورد کمبودهای پرستاری گزارش آن به مقامات مافوق
 • اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها
 • تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فن اوری های علمی حل مساله
 • تامین نیازهای اموزشی کارکنان شامل: اشناسازی پرسنل جدید الورود با مقررات  خط مشي ها و آموزش هاي اختصاصي و نظاير آن
 • بکارگیری و تشویق استفاده از نرم افزار های ابلاغی توسط وزارت متبوع
 • پیگیری امور فرهنگی و حرفه ای و انجام دادن تشریفات رسمی و اجتماعی به عنوان نماینده پرستاری در سازمان (نقش تشریفات) نظیر برگزاری روز پرستار و مشارکت در برنامه های نهادهای علمی، صنفی و نظایر آن
 • شرکت در جلسه مدیران اجرایی مشارکت فعال در برنامه های اعتبار بخشی، ایمنی بیمار، دوستدار کودک و نظایر آن، بحران، مدیریت خطر
 • نظارت بر آموزش و پایش عملکرد نیروهای جدیدالورود
 • نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر و سایر داروها
 • نظارت و مشارکت فعال بر نحوه توزیع کارانه و سایر پرداختی ها به کادر پرستاری و مامایی
 • سازمان دهی جلسات منظم با سرپرستاران، سوپروایزرها و سایر پرسنل به منظور بررسی عملکرد؛ رسیدگی به مشکلات و موانع پرسنل تحت سرپرستی خود.
 • ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزش بالینی دانشجویان گروه پرستاری با مشارکت دانشکده های پرستاری و مامایی

شرح وظايف سوپروايزر باليني

 • نظارت و كنترل مستمر بر رفتار شغلي كاركنان تحت سرپرستي (رعايت مقررات و اداری، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن)
 •  نظارت و کنترل مستمر بر نحوع ارائه خدمات بالینی و مراقبتی مبتنی بر شواهد و استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست و نظایر آن)
 • بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات و ارائه گزارش
 •  ثبت حوادث و وقايع غيرمترقبه و تهيه آمار (بيماران بدحال، پذيرفته شده، ترخيص، اعزام (موقت / دایم) و فوت شده) و ارایه گزارش به مقام مافوق و همکاران در شیفت بعد جهت پیگيري
 • مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی
 • تهیه و تنظیم گزارش بازدیدها از نظر کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان، ارائه دهندگان خدمات و عملکرد واحدهای ذیربط
 • ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر خدمات پرس تاری در مورد نیازها و الویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری
 • همكاري با مدير پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت
 • همکاری با مدیر خدمات پرستاری در تعیین خط مشی ها، ارزیابی ها، توزیع و انتصاب نیروی انسانی، آموزش و فعالیت های مرتبط
 • شرکت در کلیه جلسات برنامه ریزی شده تعیین شده توسط مقام مافوق
 • پاسخگويي به مراجع مختلف در رابطه با مركز با توجه به اختيارات و مسئوليت ها
 • مشارکت در شناسایی نیازهای آموزشی کادر پرستاری و ارایه گزارش به مدیر خدمات پرستاری و هماهنگی با سوپروایزر آموزشی جهت آموزش
 • مدیریت برخی از داروهای خاصی از جمله داروهای مخدر در طول شیفت بر حسب خط مشی بیمارستان

 

 • شرح وظايف سوپروايزر آموزشي
 • نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی پرستاری تحت سرپرستی (رعایت مقررات اداری، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن)
 • شناسایی و تعیین اهداف آموزشی تعیین نیازهای آموزشی / اولویت بندی نیازهای آموزشی
 • تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان
 • تعیین و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
 • ثبت و گزارش کلی فعالیت های اموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
 • کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش
 • شرکت در کلیه جلسات اموزشی مرتبط با پرستاری
 • تعیین و اندازه گیری شاخص های آموزشی
 • مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان
 • هدایت و تشویق کادر پرستاری در جهت کسب امتیازات آموزشی لازم
 • ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده و اطلاع به فراگیران و مسئولین و استفاده از نتایج اثربخش اموزشی
 • بکارگیری نتایج ارزیابی رضایت مندی کارکنان و مددجویان (از طریق دفتر بهبود کیفیت) در برنامه های آموزشی
 • مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان
 • مشارکت در کمیته آموزش و پژوهشی و گزارش فعالیت های آموزشی به مسئولین
 • ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری
 • تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه آموزشی
 • طراحی و اجرای برنامه های اموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت