كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

.

منشور حقوق كاركنان

 

از آنجائيكه توفيق خدمت به بيماران و دردمندان و نجات جان انسانها در زمره برترين عبادات قرار دارد و نجات جان يك انسان ، از سوي شارع مقدس با نجات جان تمامي انسانها برابر محسوب شده است و با توجه به اينكه لازمه خدمت به بيماران داشتن محيطي آرام و كاركناني خدوم و با انگيزه ميباشد و به جهت حفظ حقوق كاركنان عزيز و فداكاري كه شبانه روز در خدمت بيماران ميباشند منشور حقوق كاركنان و پرسنل بيمارستان به شرح ذيل تهيه گرديد كه تا با رعايت آن ، خدمت متناسب با شان و منزلت بيماران گرامي فراهم گردد . حق در اين منشور به معني اختيار ، توانايي و مصونيت است و كاركنان ميتوانند در مواردي بزرگوارانه از حق خود بگذرند .

  1.  
  2. پرسنل بيمارستان حق دارند در قبال ارائه مراقبت مطلوب و موثر از جانب بيماران و همراهان مورد احترام كامل قرار گيرند.
  3. پرسنل بيمارستان حق دارند فقط در چارچوب وظايف قانوني و بر اساس اصول علمي و دستورالعمل هاي مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به ارائه خدمت و روشهاي درماني اقدام نمايند .
  4. پرسنل بيمارستان حق دارند جهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر محيطي آرام و امن داشته باشند .
  5. پرسنل بيمارستان حق دارند از هرگونه تعرض و پرخاشگري گفتاري و كرداري احتمالي توسط بيماران و يا همراهان در امان باشند .
  6. پرسنل بيمارستان حق دارند عليرغم درخواست و اصرار بيماران از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعد حرفه اي كه موجب آسيب ديدن جسمي يا روحي بيمار مي شود امتناع نمايند .
  7. پرسنل بيمارستان حق دارند بر اساس شرح وظايف و زير نظر مسئول مربوطه و بر اساس قوانين و مقررات در انجام وظايف قانوني خود مستقل باشند .
  8. پرسنل بيمارستان حق دارند از سلوك مناسب و تكريم از سوي مسئولين، كاركنان، ماموران دولتي، بازرسان، بيماران و همراهان ايشان برخور دار شوند .
  9. پرسنل بيمارستان حق دارند از حمايت و مساعدت قضايي از سوي مسئولين ، در مواردي كه به دليل انجام وظايف شغلي مورد پيگرد قرار مي گيرند ، برخوردار شوند .
  10. پرسنل بيمارستان حق دارند از آخرين دستورالعمل ها و روش هاي نوين درماني و آئين نامه هايي كه مرتبط با وظايف شغلي آنان ميباشد در چار چوب مقررات مربوطه بهره مند شوند .

 

 

واحد بهبود كيفيت و اعتبار بخشی