كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

منصور عبدالوند

مدرک تحصیلی:            

ليسانس مديريت صنعتي

 

 

سوابق اجرایی:

 • عضويت سپاه  در سال 59
 • مسئول پاويون هاي فرودگاه سال 62
 • دانشجوي رشته داروسازي سال 64
 • مدير داروخانه هاي بيمارستان بقيه الله الاعظم سال 67
 • مدير دارو وتجهيزات پزشكي بيمارستان بقيه الله الاعظم سال 68
 • مدير خدمات پاراكلينيك بيمارستان بقيه الله الاعظم سال 70
 • مدير بيمارستان بقيه الله الاعظم سال 72
 • معاون اداري مالي دانشگاه بقيه الله سال 77
 • معاون نظارت دانشگاه بقيه الله الاعظم سال 82
 • مدير بيمارستان بقيه الله الاعظم سال 84
 • معاون بازرسي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله سال 89
 • مدير اداري ، مالي و پشتيباني بيمارستان روانپزشكي نيايش سال 97