كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

بهداشت محیط

نام مسئول واحد : فريبا رضايي

شرح وظايف:

 • مدیریت پسماندهای بیمارستان
 • كنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر كمی و كیفی و انجام آزمایشات دوره ای میكروبی و شیمیایی و
 • كلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها، استانداردها و شرایط موجود
 • نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب
 • نظارت و كنترل دائم برامور مربوط به لندری و رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی
 • نظارت بهداشتی بر نحوه كار آشپزخانه، نظارت بر بهداشت محیط بخش ها
 • كنترل حشرات و جوندگان
 • سرکشی ، بازدید وکنترل کلیه قسمت های بیمارستان به خصوص محل تمرکز زباله های بیمارستانی به منظور حصول اطمینان از تامین بهداشت در حد مطلوب ورضایت بخش
 • برگزاری جلسات کمیته بهداشت ،کنترل عفونت ولنژ بصورت ماهیانه ومستمر
 • -ثبت موارد کلر سنجی آب شرب بیمارستان بصورت روزانه
 • گزارش عملکرد روزانه وضعیت بهداشت ونظافت بیمارستان
 • نظارت روزانه بر عملکرد وضعیت بهداشت آشپزخانه وسلف غذاخوری
 • آموزش نیروهای خدماتی وارائه دستورالعمل های بهداشتی به آنها
 • آموزش پرسنل آشپزخانه وارائه دستور العمل های بهداشتی
 • ارائه بروشور ودستور العمل بهداشتی به پرسنل پرستاری
 • جداسازی وتفکیک پسماند های بیمارستانی ونظارت بر جمع آوری صحیح آنها
 • پیگیری انجام تست میکروبی از تجهیزات ومکانهای مختلف بیمارستان
 • آموزش در خصوص کاربرد مواد ضد عفونی کننده به منظور کنترل عفونت بیمارستانی
 • تحقیق وپژوهش در زمینه کاربرد مواد ضد عفونی با کمترین اثرات زیست محیطی
 • رفع نواقص ساختمانی ورعایت اصول بهداشت حرفه ای بیمارستان
 • خریداری وسایل وتجهیزات مورد نیاز بر اساس اصول بهداشت محیط
 • پیگیری دریافت کارت سلامت پرسنل مربوطه وپرونده بهداشتی پرسنل بیمارستان
 • ارائه پروتکل بهداشتی به واحد لنژری وآرایشگاه