كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

امور مالي

نام مسئول واحد: محسن شعله پر

 

 

 

 

 شرح وظايف :

 •  مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاستهای اعتباری و وصول مطالبات و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 •  تامین مالی
 •  نگهداری سوابق و مدارک مالی , کنترل فعالیتهای مالی
 •  تهیه و تنظیم خط مشی ها , دستورالعمل ها , روشها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، بمنظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی واحدهای مختلف.
 •  دریافت گزارشهای مالی از واحدها ، پروژه ها و سایر مدیریت ها وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرتها .
 •  اعمال نظارت و کنترل بمنظور حسن اجرای قوانین , مقررات , دستورالعمل ها و بخشنامه های مالی در واحد های مختلف .
 • طبقه بندی حسابها  و در صورت نیاز  طبقه بندی گروه کالاها و کدینگ مربوط به موجودیها و انبار، براساس سیستم های مکانیزه و پیشنهاد و تائید تغییر یا تهیه سیستـم های نرم افزاری مالی.
 •  برنامه ریزی بمنظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود وزیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف . 
 •  برنامه ریزی وکنترل اقلام بمنظور اداره دارائیها وسرمایه در گردش بيمارستان و تامین اعتبار مورد نیاز واحد های مختلف بر اساس بودجه سالانه که مورد تصویب بنياد شهيد و امور ايثارگران رسیده باشد .
 •  ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش به مقام مافوق .
 • عضویت و شرکت در جلسات کمیته هاي بيمارستاني، معاملات و سایر جلسات  به تشخیص مـدیریت بيمارستان.
 • تشخیص و تامین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان امور مالي همگام با ضرورتهای بيمارستان .
 • حسابدار

حسابدار

 خلاصه مسئولیت هـا و اخـتیارات:

 •  کنترل حساب بيمه هاي طرف قرارداد وانجام تعـدیلات لازم . 
 • پیگیری تسویه حساب با بدهکاران .
 • پیگیری بودجه يا تنخواه ازبنياد شهيد وامورايثارگران تهران بزرگ.
 • همکاری در عملیات بستن حسابهای پایان دوره مالی .
 •  کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری .
 • کنترل صحت مدارک ضمیمه اسناد حسابداری
 • کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها .
 • صحت سرفصل (کد ) آرتیکل های اسناد حسابداری صادره.
 • کنترل گردش ومانده حسابها.
 • هماهنگی وهمکاری باحساب رسان درون سازمان بمنظورشفاف سازی ورفع .ابهام ازحسابها واسناد وارتقاء کیفی گزارشات ارائه شده توسط آنها .

شرح وظایف :

 •  انجام کلیه امورمحوله صرفا" براساس روشهای مدون , آئین نامه هاودستورالعملهای تصویب شده ودرصورت عدم دسترسی به روشهای لازم درزمینه های مـوردنظریا تشخیص ضرورت تعـدیل روشهای موجوداستعلام موضوع ازمدیر مالی قبل از هـرگـونه اقـدام اجـرائی .
 •  ارائه گزارشات مالی مورد نیاز به مسئولین مافوق .
 •  تهیه و تنظیم صورتهای مغـایرت مربوط به حسابهای فی مابین با سایر سازمان هاي بيمه گر یا پیمانکاران و سایر اشخاص حقيقي و حقوقي طرف حساب با بيمارستان و اقـدام جهت رفع مغایرت آنها و ارائه گزارش مربوطه به رئيس امور مالی .
 • تهیه نسخه پشتیبانی از سیستمهای مکانیزه در اختیار بر روی دیسکهای کامپیوتری به صورت روزانه و نگهداری آنها در محل امن ، پس از اطمینان از صحت فایل های اطلاعاتی موجود برروی آنها .
 • نظارت و کنترل بر اجرای صحیح امورمحوله در چارچوب شرح وظایف تعیین شده جهت کارکنان واحد حسابداری .
 • پاسخگویی ورفع سؤالات ومشکلات فنی پرسنل واحد حسابداری ودرصورت لزوم انتقال مواردبه رئيس اداره مالی جهت تعیین تکلیف .
 • هماهنگی با رئيس اداره مالی جهت انجام امور محوله به حسابداری و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شده .
 • نگهداری و راهبری سیستم های مکانیزه حسابداری و صندوق و حقوق و دستمزد و سایر سیستمهای نرم افزاری مورد نیاز برحسب مورد  وثبت روزانه اطلاعات لازم درآنها .
 •  صدور اسناد مربوط به بستن حسابها و سند افتتاحیه .
 •  همکاری با رئيس اداره مالی و سایر واحدهای امور مالی جهت عملیات بستن حسابها در پایان دوره مالی و تهیه صورتهای مالی اساسی و صورتها و گزارشات میان دوره ای .
 •  ارتباط بابانکهای طرف حساب بيمارستان .
 • بستن حسابها و تهیه صورتهای مالی قانونی و گزارشات پایان سال تحت نظر رئيس مالی .
 •  کنترل اصالت قانونی مستندات پیـوست سندحسابداری وصحت مبالغ وعدم قلم خوردگی ومخدوش بودن آنها وتطیق پرداختها باقوانین داخلی بيمارستان واستانداردهاورویه های موجود .
 •  کنترل سرفصل حسابها در کلیه سطوح آرتیکل های موجود در اسناد از نظر انطباق حساب با مدارک ضمیمه و موضوع سند و استانداردها و رویه های حسابداری و قوانین بنياد .
 •  کنترل مدارک و مستندات ضمیمه اسناد از نظر کفایت مدارک وصحت محاسبات ، جمع تعدادی و ریالی فاکتورها ، کفایت تائید کنندگان و ...
 •  تائید و امضا اسناد پس از انجام کلیه کنترل های لازم .
 • انجام سایر وظایفی که در چهارچوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد.

ترخيص

خلاصه مسئولیتهـا و اخـتیارات :

وظيفه ي محاسبه ي هزينه هاي ريالي بيماران بستري كه در آستانه ي ترخيص هستند را بر عهده دارد كه پس از تنظيم صورتحساب بيماراني كه بصورت خصوصي بستري نشده اند بلكه تحت پوشش بيمه هاي مكمل هستند اين واحد، پرونده هاي اين دسته از بيماران را طبق قرارداد و دستورالعمل هاي صادر شده، آماده و به منظور دريافت وجه، براي طرف قراردادها ارسال نموده و وجه مربوطه به آن را دريافت مي كند.

 شرح وظایف :

 •  انجام کلیه امور محـوله صرفـا" بر اساس روشهای مدون , آئین نامه ها و دستورالعمل ها ی تصویب شده و در صورت عـدم دسترسی به روشهای لازم در زمینه های مـورد نظر یا تشخیص ضرورت تعـدیل روشهای مـوجـود استعلام موضوع از مقام مافوق قبل از هـرگـونه اقـدام اجـرائی .
 •  تهیه گزارشات آماري بيمه هاي طرف قرارداد به تفكيك .
 •  ارائه گزارشات مالی مورد نیاز به مسئولین مافوق .
 •  تهیه گـزارشات تفکیکی و آماری و نمودارهای مقایسه ای مورد نیاز در هـر پروژه بصورت مستمر و موردی ، جهت ارائه به مدیریت .
 •  انجام سایر وظایفی که در چهارچوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد.

كاردكس انبار

 شرح وظایف :

 •  انجام کلیه امور محوله صرفا" براساس روشهای مدون , آئین نامه ها , دستورالعملهای تصویب شده
 •  نگهـداری و کنترل حسابهای انبار و صدوراسناد مربوطه .
 •  ریالی کردن حواله های انبار ثبت شده در سيستم حسابداری.
 •  کنترل موجودی کلیه اقلام موجوددرآرشیوبيمارستان ورفع مغایرت احتمالی .
 •   ثبت کالا براساس فاکتور و رسید انبار در سیستم نرم افزار کاردکس کالا.
 • خروج کالا از سیستم نرم افزار پس از اخذ حواله انبارتایید شده با امضا های مجاز.

 مميزي و رسيدگي  اسناد

 شرح وظایف :

 • انجام کلیه امور محوله صرفا" براساسروشهایمدون , آئیننامهها , دستورالعملهای تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روشهای لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص مقام مسئول ما فـوق خود قبـل از هـر گونه اقـدام اجـرائی .
 •  مميزي کـلیه اسناد بستري سرپايي، حسابداری بيمارستان اعم از تنخواه گردانها , اموال و دارائیهای خریداری شده ، درآمدها ، حقـوق ودستمزد ، اسناد اصلاحی ، و اعلام نواقص موجود در مستندات ارسالی ، به واحدها یااشخاص ارجاع دهـنده .
 •  دریافت و بررسی کلیه اسناد ارسالی در سیستم حسابداری .
 •  مميزي پرینت اسناد و الصاق مدارک مربوطه جهت ارائه به رئیس اداره مالي
 •  مميزي و محاسبه اسناد پرداخت وکـنترل حسابهای مربوط به پرسنل ازقبیل وام،حق ماموریت،حقوق معـوقه،حق الزحمه،تسویه حساب با کارکنان
 •  مميزي و کنترل لـیستهای مربوط به حقـوق ودستمزد ماهانه،اظهارنامه ماهانه مالیاتی ولیست بیمه كاركنان 
 •  انجام سایر وظایفی که در چهار چوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد.
 • صدور چك وتهيه وتنظيم صورت مغايرت بانكي

پرسنل شاغل در واحد مالي

 كارشناس مسئول مالي

شرح وظايف:

 • نظارت بر رسيدگي اسناد ومدارك حسابداري
 • نظارت بر صدور اسناد وتاييد آن
 • نظارت بر صدور چك
 • نظارت وكنترل ترازهاي كل وتفضيلي
 • هماهنگي لازم  با مركز جهت دريافت بودجه
 • تهيه اظهار نامه مالياتي وبيمه نيروهاي ساعتي
 • تهيه وتنظيم كليه اسناد جهت ارسال به مركز

 كارشناس بيمه

شرح وظايف:

 • نظارت ورسيدگي بر ضمايم صورتحساب درماني جانبازان
 • تهيه صورتحساب  جانبازان جهت ارسال به بيمه
 • دريافت وجه صورتحسابها از بيمه وارسال چكها به مركز

كارشناس صدور اسناد

شرح وظايف:

صدور اسناد حسابداري

تهيه تراز كل وتفضيلي

محاسبه عملكرد نيروهاي ساعتي ومتخصصين ونيروهاي انتظامي

صدور چك

شرح وظايف:

 • مميزي كليه اسناد ومدارك مثبته حسابداري
 • صدور چك
 • تهيه صورت مغايرت بانكي
 • كاردكس حسابداري