كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

بهبود كيفيت

نام مسئول واحد : مهندس امير ثابت محمدي

مدارك تحصيلي :

ليسانس مهندسي بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي سال 88

فوق ليسانس مديريت ايمني  ، بهداشت و محيط زيست دانشگاه علوم تحقيقات سال 93

فوق ليسانس مهندسي صنايع -ايمني دانشكده فني مهندسي قزوين سال 95

 سوابق اجرايي:

کارشناس ایمنی وبهداشت حرفه ای شرکت توزیع نيروی برق از سال 88 - 86

عضویت درتيم مميزی OHSAS 18001 در شرکت توزیع نيروی برق در سالهاي 87 و88

مدیرHSE ایمنی و بهداشت صنایع فولاد اسوه البرز از سال 89الي 90

مسئول اعتباربخشی و بهبود کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی - بیمارستان جواهری از سال 92الي 94

مسئول اعتباربخشي و بهبود كيفيت بيمارستان خيريه سيد الشهدا ء (ع)  از سال 92الي 94

مدير عامل شركت انديشه فرازان دانش فرتاك

مشاور رسمی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار– وزارت كار، رفاه و امور اجتماعي

ممیز سيستم مديريت ايمني و بهداشت (OHSAS 18001)

مشاور سازه و عمران آسانسور و جراثقال

مدرس دوره های HSE و ایمنی بیمار جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدرس دوره های مدیریت عمومی و تخصصی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدرس دوره هاي آموزشي مدیریت بحران، آتش نشانی و اطفاء حریق، ایمنی بیمار و گزارش خطا ارزيابي ريسك، مستندسازی استاندارد 18001OHSAS

مسئول اعتباربخشي و بهبود كيفيت بيمارستان نيايش از سال 96