كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

بهداشت حرفه اي

نام مسئول واحد : مريم كاووسيان

 

 • شرح وظايف
 • تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
 • پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 • تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی
 • تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
 • ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان
 • شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آورمحیط کار
 • بازدید روزانه از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و
 • نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و  شرایط اندازه گیری
 • 10.تهیه MSDS مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض
 • 11.نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین
 •     نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
 • 12.ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد
 •      مشابه
 • 13.همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه