كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

تغذيه

نام مسئول واحد: سارا قراچه

شرح وظايف:

 • كسب خط مشي كلي و دستورالعمل هاي لازم در اين مورد .
 • نظارت بر اجراي ضوابط و مقرارت مصوب بيمارستاني .
 • ارائه  طرح و و برنامه جديد.
 • تهيه و تنظيم ليست برنامه غذايي با رعايت كالري هاي لازم و نوع آن.
 • نظارت بر اجراي برنامه غذايي بيماران و پرسنل و رعايت استاندارد هاي غذايي.
 • نظارت بر تهيه مواد غذايي مناسب و تحويل مواد به انبار و آشپزخانه و تهيه و طبخ غذا و نگهداري اين موادبرابر با استاندارد هاي بهداشتي.
 • تنظيم برنامه آموزشي براي بيماران مختلف در بخشها .
 • نظارت بر تهيه و توزيع غذا برابر استاندارد هاي بهداشتي در بخشها.
 • نظارت بر نظافت كليه  واحد هاي مربوط با اين واحد.
 • نظارت بر تنظيم و اجراي برنامه هاي ارزشيابي كار پرسنل تحت نظر.
 • نظارت بر اجرا و تنظيم برنامه ارزشيابي كيفي و كمي از طريق تكميل پرسشنامه ها توسط بيماران.
 • تهيه گزارش از فعاليت ها و پيشرفتها و ارائه پيشنهادات براي بهبود وضعيت موجود به مسئول مربوطه.
 • اجراي ساير امور محوله در حيطه امور اداري از طرف مسئول محترم توسط واحد.