كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

مدير مالي

نام مدير مالي :

شرح وظايف:

 

  • مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاستهای اعتباری و وصول مطالبات و نظارت بر حسن اجرای آنها.

  • نگهداری سوابق و مدارک مالی , کنترل فعالیتهای مالی

  • تهیه و تنظیم خط مشی ها , دستورالعمل ها , روشها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، بمنظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی  واحدهای مختلف.

  • دریافت گزارشهای مالی از واحدها ، پروژه ها و سایر مدیریت ها وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرتها .

  • اعمال نظارت و کنترل بمنظور حسن اجرای قوانین , مقررات , دستورالعمل ها و بخشنامه های مالی در واحد های مختلف .

  • طبقه بندی حسابها ـ و در صورت نیاز ـ طبقه بندی گروه کالاها و کدینگ مربوط به موجودیها و انبار، براساس سیستم های مکانیزه و پیشنهاد و تائید تغییر یا تهیه سیستـم های نرم افزاری مالی.

  • برنامه ریزی بمنظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود وزیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف

  • برنامه ریزی وکنترل اقلام بمنظور اداره دارائیها وسرمایه در گردش بيمارستان و تامین اعتبار مورد نیاز واحد های مختلف بر اساس بودجه سالانه .

  • ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش به مقام مافوق .

  • عضویت و شرکت در جلسات کمیته هاي بيمارستاني، معاملات و سایر جلسات  به تشخیص مـدیریت بيمارستان.

تشخیص و تامین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان امور مالي همگام با ضرورتهای بيمارستان .

ثبت اقلام از روي برگه هاي محاسباتي در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزانه، معين، اعتبارات و تعهدات و دفتر كل

تهيه و تنظيم ليست حقوق و اعلاميه بانكي، چك، برگه هاي محاسباتي و كنترل حساب هاي مربوطه به منظور رفع اختلاف

رسيدگي به پيش پرداخت ها و علي الحساب ها و اسناد و مدارك مربوط از نظر رعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي

انجام امور مربوط به تشخيص و تعيين سرفصل حساب، تهيه تراز عمليات، تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاي آنها

راهنمايي و كنترل كار حسابداران و تقسيم كار بين آنها و بررسي صورتحساب هاي تنظيم شده

تهيه و تنظيم پيش نويس دستورات و فرم هاي محاسباتي، گزارش هاي لازم و بودجه تفصيلي

رسيدگي و اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده هاي مشكل مالي و حسابداري

نظارت و مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه اي، جريان امور واحد و يا واحدهاي تحت سرپرستي، اتخاذ تدابير و ارايه راهنمايي هاي لازم به منظور بالابردن سطح معلومات كاركنان واحد يا واحدهاي تابعه در جهت بهبود امور جاري

همكاري در تهيه نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و طرح تصويب نامه ها

شركت در كميسيون هاي مربوطه

مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي واظهارنظر در مورد نحوه اجراي آن