كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

مسئول بیمه

نام مسئول امور بیمه: سميه كشوريان

 

شرح وظايف

 ارسال صورتحسابها و فرم هاي تكميل شده به واحد هاي بيمه و انجام پيگيري هاي لازم

 تهيه آمار و صورتها و گزارش هاي مورد نياز طبق دستورالعمل ها

 رفع نواقص اعلام شده از طرف بيمه و تكميل اسناد ارسالي

 بايگاني اسناد و مدارك مربوطه

 انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليت هاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع مي گردد .